ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ της Ιστορίας της Ιατρικής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Συμβολή στην Ιστορία της Ιατρικής, στην Ιστορία των Επιστημών και γενικότερα στη Ιστορία του 18ου-αρχών 19ου αι., αποτελούν τα αποτελέσματα των ερευνών, που καταγράφονται στις αναφερθείσες μελέτες και συνοπτικά μνημονεύονται κατωτέρω:

 1. Ανεύρεση ενός προτύπου του «Φυσικής απάνθισμα», Βιέννη 1790, του Ρήγα Βελεστινλή, που ήταν ένα ζητούμενο της ιστορικής έρευνας.
 2. Ανεύρεση του προτύπου της «Ιατρικοπρακτικής διδασκαλίας περί του γαλλικού πάθους ήγουν μαλαφράντζας του Σταίρκ», την οποία παραθέτει ο Ιωάννης Νικολίδης στο βιβλίο του «Ερμηνεία περί του πως πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος ήγουν η μαλαφράντζα», Βιέννη 1794, και ήταν αγνωστη η πηγή από όπου την πήρε.
 3. Παρουσίαση στοιχείων από τα Αρχεία του Πανεπιστημίου της Βιέννης για τον ιατρό Ιωάννη Νικολίδη, συγγραφέα του παραπάνω βιβλίου «Ερμηνεία περί του πώς πρέπει…».
 4. Ανεύρεση του προτύπου των ιατρικών θεμάτων, που περιέχονται στο βιβλίο του Νικηφόρου Θεοτόκη, «Στοιχεία Φυσικής», τόμ. Β΄, Λειψία 1767.
 5. Ανεύρεση του προτύπου των ιατρικών θεμάτων, που περιέχονται στο βιβλίο του Ευγενίου του Βουλγάρεως, «Αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις», Βιέννη 1805.
 6. Τεκμηρίωση ότι η επιστημονική ιατρική γνώση μεταφερόταν από την Ευρώπη στον ελληνικό χώρο σε 6.5 χρόνια, κατά μέσον όρο.
 7. Συμβολή στην Ελληνική Βιβλιογραφία με τον εντοπισμό και δημοσίευση του αβιβλιογράφητου κειμένου του 1815 του ιατρού Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου, για την προστασία από την πανώλη.
 8. Μετά από έρευνα εντοπίσθηκε «Η πρώτη Ιστορία της Ιατρικής στην ελληνική γλώσσα», που δημοσίευσε το 1794, στο βιβλίο «Διαιτητική» του ιατρού Κωνστ. Μιχαήλ, για τον οποίο, επίσης, παρουσιάσθηκαν νέα στοιχεία.
 9. Παρουσίαση των γνώσεων Ανατομίας και Φυσιολογίας του Ανθ. Γαζή, που ανευρίσκονται στα βιβλία του 1799 και 1801.
 10. Παρουσίαση των ιατρικών γνώσεων του Ρήγα Βελεστινλή στο βιβλίο του “Φυσικής απάνθισμα”.
 11. Εντοπισμός της πρώτης καταγραφής της κυκλοφορίας του αίματος σε ελληνικό βιβλίο, κατά το 1790, στο “Φυσικής απάνθισμα”.
 12. Τεκμηρίωση ότι, για πρώτη φορά, καταχωρίζεται σε ελληνικό βιβλίο του 1799 το οξυγόνο ως απαραίτητο στοιχείο στην αναπνοή.
 13. Τεκμηρίωση ότι οι πρώτοι ανατομικοί πίνακες σε ελληνικό βιβλίο δημοσιεύονται το 1799 στο βιβλίο του Ανθ. Γαζή.
 14. Με την έρευνα εντοπίσθηκαν ελληνικοί ιατρικοί όροι, οι οποίοι για πρώτη φορά καταγράφηκαν στα κείμενα της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και έκτοτε καθιερώθηκαν στην ελληνική ιατρική ορολογία.
 15. Μεταφράσθηκε και με σχόλια παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στα ελληνικά η στα λατινικά δημοσιευμένη ιατρική διδακτορική διατριβή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ Απορρήτων.
 16. Συμβολή στην Ελληνική Βιβλιογραφία με την παρουσίαση του κειμένου του ιατρού Μανουήλ Σαρή Τενεδίου «Περί ζυμώσεως», Βιέννη 1799, του οποίου γίνεται γνωστή η συμβολή του στα Ελληνικά Γράμματα.
 17. Τεκμηριώθηκε ότι γρήγορα περνά στον ελληνικό χώρο η νέα γνώση του δαμαλισμού, που ανακαλύφθηκε το 1798.
 18. Μετά από έρευνα διαπιστώνεται ότι κείμενα του προεπαναστατικού περιοδικού «Ερμής ο Λόγιος», του 1816 και 1817, για την ανατροφή του βρέφους, αποτελούν τα πρώτα ελληνικά παιδιατρικά κείμενα, στην εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
 19. Παρουσίαση, ως πρώτου βιβλίου «Φυσιολογίας» στα ελληνικά, του βιβλίου του ιατρού Κηρ. Χαιρέτου, «Εγχειρίδιον της των ζώων οικονομίας», Βενετία 1798.
 20. Ανεύρεση της πρώτης αναφοράς σε ελληνικό βιβλίο (1757) των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ως «τοις ερυθροίς του αίματος σφαιριδίων».
 21. Ταύτιση του ανωνύμου χειρογράφου Ιστορίας της Ιατρικής, ως Ιστορίας της Ιατρικής του Κωνστ. Μιχαήλ (1794).
 22. Καταγραφή των ιατρικών βιβλίων και των βιβλίων με ιατρικά θέματα του 18ου και αρχών 19ου αιώνα.
 23. Το βιβλίο του ιατρού Σταύρου Μουλαϊμου «Αντιδοτάριον», Βενετία 1724, θεωρείται ως το πρώτο στους νεωτέρους χρόνους ελληνικό ιατρικό βιβλίο.
 24. Παρουσίαση της πρώτης δοκιμασίας αποτελεσματικότητας φαρμάκου από τον Γαληνό.
 25. Συνοπτική παρουσίαση των αναφορών στο παιδί της Ιπποκρατικής Συλλογής.
 26. Σύνταξη για πρώτη φορά της Ελληνικής Βιβλιογραφίας Ιστορίας της Iατρικής.
 27. Ανεύρεση σε κώδικα του 1812 κειμένου με τα ιατρικά θέματα του «Φυσικής απάνθισμα», Βιέννη 1790, του Ρήγα Βελεστινλή.
 28. Τεκμηρίωση του προτύπου γερμανικού βιβλίου, του συγγραφέα του καθώς και του Έλληνα μεταφραστού του ανωνύμου βιβλίου «Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας», που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1810.
 29. Ανεύρεση αυτόγραφου ημερολογίου των ετών 1802 και 1809 του Ανθίμου Γαζή.
 30. Ανεύρεση αθησαύριστου «Ιατροσοφίου» του 1776.