Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννου Νικολίδη, Ιατρικό Λεξικάκι, Βιέννη 1794.
 

  «Λεξικάκι κατά αλφάβητον, οπού περιέχει και εξηγεί σχεδόν όλαις ταις λέξεις και τα ονόματα και ταις φράσες, οπού ευρίσκονται μέσα εις την παρούσαν ερμηνείαν και ημπορούν να προξενήσουν μεγάλην δυσκολίαν εις το να καταλάβη καλά το νόημα ένας, οπού δεν εσπούδαξε τα μαθήματα της Ιατρικής», (σελ. 202-278).

 

  Εισαγωγή και Σχόλια για τη διαφωτιστική τακτική του Νικολίδη, ο οποίος δημοσίευσε και το Λεξικό του για την κατανόηση των ιατρικών όρων του βιβλίου του από τους αναγνώστες, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει δεν έχουν ιατρική γνώση. Στην έκδοση καταχωρίζεται φωτομηχανικά το Λεξικό από το βιβλίο του ιατρού Ιωάννου Νικολίδη «Περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος ήγουν η μαλαφράντζα, Βιέννη 1794».


Created by  WebLines  2004