Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τα έντυπα ελληνικά Ιατρικά βιβλία της δεκαπενταετίας 1822-1836, πρίν από την ιδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837).
 

  Διενεργήθηκε συστηματική έρευνα της Ελληνικής Βιβλιογραφίας και των Βιβλιοθηκών για τον εντοπισμό εντύπων ελληνικών ιατρικών βιβλίων, τα οποία εκδόθηκαν κατά την δεκαπενταετία 1822-1836, πριν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837). Ας σημειωθεί ότι για τα Ιατρικά βιβλία της περιόδου 1745-1821 έχει πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα και τα αποτελέσματα έχουν περιληφθεί στη Διδακτορική μας Διατριβή, Αθήνα 1996.

Η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι κατά την εξεταζόμενη δεκαπενταετία εκδόθηκαν συνολικά 31 ελληνικά ιατρικά βιβλία. Εξ αυτών 3 βιβλία κυκλοφόρησαν κατά τη διετία 1822 και 1823, ενώ κατά την διάρκεια των υπολοίπων πέντε ετών του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, από 1824 έως το 1828, μόνο ένα έχει εκδοθεί. Τα υπόλοιπα 27 από τα 31 ιατρικά βιβλία εκδόθηκαν από το 1829 έως το 1836.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί τίτλοι Ελληνικών ιατρικών βιβλίων της εξεταζομένης περιόδου:


«Πραγματείας Φυσιολογικής, τόμ. Α΄. Περιέχων επίτομον Ιστορίαν της Φυσιολογίας εκ του Λατινικού μεταφρασθείσαν υπό Γεωργίου Πουλίου του εκ Τυρνάβου της Θετταλίας του δ΄χρόνου Ιατρού. Εν Πέστα, Τύποις εξεδόθη παρά τω ευγενεί Θωμά Τράττνερ εκ Πετρόζας, 1822».


«Διατριβή αφοσιουμένη Ιατρική Συνιστώσα Ιδέαν Γενικήν του Ανθρώπου φυσιολογικώς τε και παθολογικώς θεωρουμένου... Δημήτριος Μπεκέλλας, ΄Ελλην εκ Βερροίας της εν Μακεδονία, Εν Βούδα 1826».


«Υγιεινά Παραγγέλματα πρός χρήσιν του ελληνικού λαού ερανισθέντα και συνταχθέντα παρά Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή (Αδριανουπολίτου) ιατρού και μέλους της εν Παρισίοις Ελληνικής Εταιρείας., Εν Παρισίοις 1829»


«Παραγγελίαι περί υγείας και μακροβιότητος έτι δε και πρόχειραι θεραπείαι συνήθων τινών και αιφνιδίων παθημάτων ερανισθείσαι εκ παλαιών και νεωτέρων παρά Γρηγορίου Καλλιρρόη ιατρού...Εν Βενετία 1829»


«Διατριβή εναίσιος Ιατρική πραγματευομένη εν γένει περί ζωής την οποίαν δια της συγκατανεύσεως των περιονύμων καθηγητών της εν Αλλη Ιατρικής Ακαδημίας δια να απολαύσει εννόμως το αξίωμα του ιατρού και χειρουργού εις δημοσίαν κρίσιν καθυποβάλλει Δημήτριος Μπίρδας, Ελλην εκ της εν Θεσσαλία Βελβενδού. Εν Αλλη 1830»


«Δοκίμιον περί των στοιχειωδών αρχών της Ανατροφής συντεθέν υπό Γεωργίου Σπουρτσεϊμ ιατρού και μεταφρασθέν πρός χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας υπό Χ. Μ. Σχινά. Εν Αιγίνη 1831»


«Ιωάννου Βούρου ιατρού Περί Νοσοκομείων σχεδίασμα, Εν Παρισίοις 1831»


«Εγκόλπιον των Ιατρών, ήτου Πρακτική Ιατρική...Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού...Εν Ναυπλίω 1831» ( σε δύο τόμους)


«Η θεραπευτική μέθοδος ή κάθαρσις διευθυνομένη κατά της αιτίας των ασθενειών παρά του συμβουλευτικού ιατροχειρουργού Κ. Λεροά, μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού παρά Ιωάννου Δ. Μπαϊλα, Εν Οδυσσώ 1833».


«Ελληνική Φαρμακοποιϊα...φιλοπονηθείσα παρά Γεωργίου Φωτεινού, ερανισθείσα εκ διαφόρων λατινικών και γαλλικών χημικοφαρμακευτικών συγγραφέων, Σμύρνη 1835».


«Ιατρική διατριβή περί συφιλίτιδος ήτοι περί πηγής και αρχής της και Λούες ονομαζομένης ασθενείας υπό Πολυβίου Καλημέρη δόκτορος της Ιατρικής Μαιευτικής και Χειρουργίας, Εν Μονάχω 1835».


«Ανατομία του Ανθρωπίνου σώματος παρά Δημ. Αλεξ. Μαυροκορδάτου, Εν Αθήναις 1836»


Created by  WebLines  2004