Επικοινωνία Εκτύπωση English

«"Βουλή Θετταλομαγνησίας " στο Βελεστίνο,
11 Μαϊου 1821, πρός τιμήν του Ρήγα»
 
εφ. Βόλου Η Θεσσαλία
15 Σεπτεμβρίου1999
Το άρθρο σε αρχείο PDF 
  Ανέγερση Μνημείου

 

  Ο Δήμος Φερών και η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα θα τιμήσουν τη Συνέλευση των επαναστατημένων της περιοχής Μαγνησίας, που συγκλήθηκε στις 11 Μαίου 1821, στη γενέτειρα του Ρήγα, το Βελεστίνο, προς τιμή του εθνεγέρτη, με την ανέγερση Μνημείου, καθιστώντας έτσι γνωστό το σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός της «Βουλής Θετταλομαγνησίας».

  Το γλυπτό, σκαλισμένο ανάγλυφα σε μάρμαρο, παριστά τον πρόεδρο και γραμματέα της Συνέλευσης των αντιπροσώπων της Θετταλομαγνησίας, Ανθιμο Γαζή και Φίλιππο Ιωάννου, αντίστοιχα, να περιβάλλονται από οπλισμένους επαναστάτες, μέλη της Βουλής. Είναι δημιουργία και προσφορά του Γεωργίου Διονυσίου, εξ Ν. Αγχιάλου, γνωστού ακόμη από τις δημιουργίες του, όπως του μνημείου της Μάχης Οβριάς, τους ζωγραφικούς του πίνακες, τη συγγραφή βιβλίων με θέματα ιστορικά και λαογραφικά της περιοχής της Αγχιάλου και της Νέας Αγχιάλου. Η αρχιτεκτονική μελέτη του Μνημείου φιλοτεχνήθηκε από τον αρχιτέκτονα κ. Γεώργιο Γιαννακό, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Φερών. Η πρόταση για να τιμηθεί, με την ανέγερση Μνημείου, το σημαντικό ιστορικό γεγονός της σύγκλησης της Βουλής Θετταλομαγνησίας, γεγονός το οποίο δείχνει τις δημοκρατικές αντιλήψεις και ευαισθησίες των επαναστατημένων σύμφωνα με τις «Διδαχές του Ρήγα», έγινε από τον Δρ κ. Δημήτριο Καραμπερόπουλο, πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

 

  Ιστορικό σύγκλησης της Βουλής Θετταλομαγνησίας στο Βελεστίνο προς τιμή του Ρήγα

 

  Μετά την έκρηξη της επανάστασης στη Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, δύο μήνες αργότερα, τον Μάϊο του 1821, η επαναστατική φλόγα έφθανε και στην Μαγνησία. Αρκετοί κάτοικοι των χωριών του Πηλίου, που ήταν ήδη μυημένοι στη Φιλική Εταιρεία, άρπαξαν τα όπλα, με πρωτοστάτη τον αρχιμανδρίτη ΄Ανθιμο Γαζή, ο οποίος έβγαλε στις 7 Μαϊου 1821 την διακήρυξη με τίτλο «Προς τους λαούς της Ζαγοράς, των Φερών και της Αγυιάς». Μεταξύ των άλλων τονίζει:

  «...Θετταλομάγνητες, Ας δράξωμεν και ημείς τα όπλα. Δεν πρέπει να κωφεύσωμεν εις την φωνήν της πατρίδος. Ας ακουσθεί διάτορος η κραυγή μας: Ελευθερία ή θάνατος. Η σκιά του Ρήγα του Θεσσαλού, ο οποίος πρό ολίγων χρόνων εθυσίασε την ζωήν του ως γνήσιος Ελλην και μέγας πατριώτης, δια την ανάστασιν του Γένους μας, προϊσταται εις την Θεσσαλίαν. Ο Θούριος ύμνος του «ως πότε παλλικάρια θα ζώμεν εις την σκλαβιά», ας γίνη το εγερτήριον σάλπισμα εις το βουνόν της Ζαγοράς και εις όλην την Θεσσαλίαν. Ο μέγας Θεσσαλός Ρήγας ζητεί από τους λαούς της Θεσσαλομαγνησίας εκδίκησιν. Ας ακούσωμεν την προσταγήν του ενθυμούμενοι και τους χρυσούς λόγους του: «Καλλιότερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή, παρά όλους τους χρόνους σκλαβιά και φυλακή...».

 

  Και συνέχισε ο Γαζής στη διακήρυξή του να απαριθμεί τα επιχειρήματα για το δίκαιον της επαναστάσεως τους, αναφέροντας και τις εξεγέρσεις των σκλαβωμένων Ελλήνων στις άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ωστόσο, στην διακήρυξή του συνιστά να συγκληθεί Συνέλευση με αντιπροσώπους από τις κοινότητες της Θετταλομαγνησίας, με σκοπό να συντάξουν Σύνταγμα στα πρότυπα του δημοκρατικού Συντάγματος του Ρήγα Βελεστινλή. Διακηρύττει ο Ανθιμος Γαζής:

  «Θετταλομάγνητες!

  Δια την καλήν σύστασιν της χώρας, καθώς και δια την ευνομίαν, κοινήν ευταξίαν και τον διοργανισμόν του πολέμου, εντέλλομαι να εκλέξητε από κάθε ναχιγέν (= περιοχή, κοινότητα), εμπείρους, τιμίους και νουνεχείς αντιπροσώπους, οι οποίοι ως βουλευταί θα συστήσωσιν την Βουλήν της Θετταλομαγνησίας. Ούτοι κατά τα αρχαία θέσμια των προγόνων μας και τας συστάσεις του Ρήγα του Θεσσαλού, θα συντάξωσιν την Νομικήν Διάταξιν, η οποία θα κανονίζη εις το μέλλον τα της διοικήσεως των χωρίων και της επαρχίας μας, τον διοργανισμόν του πολέμου και τα δίκαια των συμπατριωτών μας...»

  Το σχέδιο των επαναστατών, πού εν τω μεταξύ πολιορκούσαν το Κάστρο του Βόλου, ήταν να κατευθυνθούν με τρία σώματα, το ένα στο Βελεστίνο, το άλλο στον Κίσσαβο και το τρίτο στον Αλμυρό. Πράγματι το πρώτο σώμα των επαναστατών εισέβαλε στο Βελεστίνο, όπου διεξήχθη η «Μάχη του Βελεστίνου» και ελευθέρωνε του ΄Ελληνες της γενέτειρας του βάρδου της επανάστασης, Ρήγα.

 

  Η «Βουλή Θετταλομαγνησίας» στο Βελεστίνο

 

  Ο Ανθιμος Γαζής και οι αντιπρόσωποι του Πηλίου με την κήρυξη της επανάστασης και σύμφωνα με την διακήρυξή του, θα έπρεπε να συνεδριάσουν για να βάλουν τις βάσεις του Συντάγματός τους, της «Νομικής Διατάξεως», για να κυβερνηθούν δημοκρατικά. Και τόπο της συνεδρίασής τους εκλέξανε το Βελεστίνο, προς τιμή του Ρήγα Βελεστινλή. Μάλιστα, το Σύνταγμά τους, όπως τόνιζε ο Ανθ. Γαζής στη διακήρυξή του, θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με τις «συστάσεις» του Ρήγα, να είναι, δηλαδή, σύμφωνα με τις δημοκρατικές ιδέες του Συντάγματός του, που το επιγράφει «Νέα Πολιτική Διοίκησις». Τη Συνέλευση των επαναστατών αντιπροσώπων στο Βελεστίνο την ονομάσανε ΒΟΥΛΗ ΘΕΤΤΑΛΟΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Πρόεδρός της εκλέχθηκε ο Ανθιμος Γαζής και γραμματέας ο Φίλιππος Ιωάννου, ο μετέπειτα καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος, μάλιστα, συνέθεσε το επίγραμμα στον ανδριάντα του Ρήγα, που στήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

  Σε ποιό μέρος του Βελεστίνου έγινε η Συνεδρίαση;

 

  Σχετικά με το χώρο του Βελεστίνου, όπου συγκλήθηκε η Βουλή Θετταλομαγνησίας μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα, έχοντας πάντα ως οδηγό τον ίδιο τον Ρήγα. Συγκεκριμένα, στο τοπογραφικό διάγραμμα της γενέτειράς του, στην «Επιπεδογραφία της Φεράς, νύν λεγομένης Βελεστίνος», που βρίσκεται στο τέταρτο φύλλο της ΧΑΡΤΑΣ του, δίπλα από τον τίτλο και πάνω από την επιπεδογραφία των Αθηνών, ο Ρήγας σημειώνει ένα χώρο, στο νότιο μέρος του Βελεστίνου, όπου γράφει «Δημόσιος αγορά». Συσχετίζοντας αυτή την τοποθεσία και τα μέχρι πρίν από χρόνια τοπογραφικά δεδομένα του Βελεστίνου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο χώρος όπου θα συνεδριάσανε οι αντιπρόσωποι της Βουλής Θετταλομαγνησίας, θα πρέπει να ήταν η πλατεία της «Λαχαναγοράς», που τώρα έχει μετονομασθεί σε πλατεία «Ρήγα Φεραίου». Ο χώρος αυτός είχε πηγάδι, χάνια, δένδρα και βρίσκεται εκεί που ο Ρήγα τοποθετεί τη «Δημόσιο Αγορά».

 

******

  Η ανέγερση στο Βελεστίνο, από το Δήμο Φερών και την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, του Μνημείου της ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΤΤΑΛΟΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Μάϊος του 1821, αποτελεί ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και τιμής στους Θετταλομάγνητες επαναστάτες, οι οποίοι συνεδριάσανε προς τιμήν του Ρήγα στη γενέτειρά του, το Βελεστίνο, για να συντάξουν, σύμφωνα με τις «συστάσεις» του, το δημοκρατικό, αντιπροσωπευτικό Συνταγμά τους.


Created by  WebLines  2004