Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

"Συγγενείς Διαμαρτίες σε Προεπαναστατικά κείμενα"

Με τη συνεργασία της Αλ. Οικονομοπούλου.
Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο
Κώς, Ιούνιος 2005
Τόμος Περιλήψεων
 
 

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιασθούν περιπτώσεις συγγενών διαμαρτιών που έχουν καταγραφεί στα ελληνικά προεπαναστατικά έντυπα.

Ο όρος «συγγενείς ή σύμφυτοι νόσοι» έχει καταγραφεί από τον Αναστάσιο Γεωργιάδη, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 152 και επισυμβαίνουν, όπως επεξηγεί, στο έμβρυο κατά την κυοφορία. Στο σημαντικό περιοδικό Ερμής ο Λόγιος του1818, σελ. 256-257, δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Γέννησις δύω βρεφών ηνωμένων και ζώντων», στο οποίο παρουσιάζεται περίπτωση Σιαμαίων παιδιών, τα οποία ήταν ενωμένα κατά το «ιερόν οστούν», «ράχην με ράχην», με κοινά «γεννητικά όργανα φύλου άρρενος» και «πρωκτόν» και ότι το ένα ήταν ισχυρότερο του άλλου. Παράλληλα μνημονεύεται ότι ο Buffon είχε παρουσιάσει παρόμοια περίπτωση με δύο κορίτσια.

Επίσης στον Ερμή το Λόγιο του 1821, σελ. 141-142, αναφέρεται περίπτωση νεογνού με διαμαρτίες στο νευρικό σύστημα. «Ο εγκέφαλος, ο εγκεφαλίσκος και ο ραχιτικός μυελός έλειπον διόλου». Από τα οστά του κρανίου παρέμεινε το «κάτω μέρος του μετωπικού οστέου, και του ινίου το σφηνοειδές και μέρος του κροταφικού». Ο νωτιαίος σωλήνας ήταν ανοιχτός έως τον «δεύτερον σφόνδυλον των οσφύων». Ο λαιμός έλειπε και η κάτω σιαγών φαίνονταν σα να είναι κολλημένη στο στήθος και είχε ακόμη ανωμαλίες στα ώτα και στους οφθαλμούς. Τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια, ενώ μία περίπτωση παιδιού παρατηρήθηκε στην Αγγλία που ήταν «στερημένον παντάπασιν από κάθε είδος νεύρων».

Στο άρθρο καυτηριάζονται οι προλήψεις για τη γέννηση των «τεράτων» επισημαίνοντας ότι τα γεννηθέντα «κακομορφωμένα παιδία» είναι «ανθρώπινα πλάσματα» που διαφέρουν μόνον «κατ' έλλειψιν ή περίσσειαν ή μέγεθος» και δεν είναι αποτέλεσμα «θεϊκής οργής». Σημειώνουμε ότι υπάρχει και χειρόγραφο του 1710 του Ιωάννη Αδάμη με τίτλο «Τερατολογία, διαλαμβάνουσα ως επί το πολύ διαφόρων τεράτων και παρασήμων μορφών ανθρωπίνων, οπού αναφέρονται πολλάκις οι τε παλαιοί και οι νεώτεροι».

 

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι στα κείμενα της προεπαναστατικής εποχής καταγράφονται περιπτώσεις με συγγενείς διαμαρτίες κυρίως του νευρικού συστήματος που είναι μεταφορά από επιστημονικά ευρωπαϊκά περιοδικά της εποχής, δείγμα της σύγχρονης επιστημονικής ενημέρωσης του ελληνικού κοινού

 

 


Created by  WebLines  2004