Επικοινωνία Εκτύπωση English

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Παρουσίαση του χειρογράφου "Σύντομος Ιστορία της Ιατρικής"
(τέλος 18ου-αρχές 19ου αιώνος)»
 
28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Αθήνα, 21-25 Μαϊου 2002
τόμος Περιλήψεων αρ. 158, σελ. 42
 
  Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιασθεί το χειρόγραφο με τον τίτλο "Σύντομος Ιστορία της Ιατρικής. Διαλαμβάνουσα όσον οίον τε συνοπτικώς περί των αρχών αυτής, περί των επισημοτέρων ιατρών και περί των κατ' αυτήν αιρέσεων", που απόκειται στο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και περιέχεται στο υπ' αρ. 1504 τεύχος.

Περιγραφή του χειρογράφου: Αποτελείται από 21 σελίδες κοινού χάρτου μήκος 20 εκ. και πλάτος 14 εκ. και με παρασελίδιες υποσημειώσεις σε τέσσερις σελίδες, με καλογραμμένη ευανάγνωστη γραφή. Η γλώσσα του χειρογράφου είναι απλή, καθαρή, κατανοητή και ο λόγος σαφής, καταληπτός και μεστός, που σημαίνουν ότι ο συγγραφέας θα ήταν ένας λόγιος ιατρός. H αρχή και το τέλος του χειρογράφου έχει ως εξής: "Επειδή το ανθρώπινον σώμα εξ αυτής της δημιουργίας του κόσμου εστάθη υποκείμενον εις ασθενείας, δια τούτο και οι άνθρωποι εξ αρχής επάσχισαν δια να εύρουν τα αρμόδια μέσα προς θεραπείαν του", "και οι περισσότεροι των ιατρών αποδέχονται την σήμερρον την εκλεκτικήν αίρεσιν, ήτις υπό του Αρχηγένους λαβούσα την αρχήν ετελειοποιήθη ήδη παρά του περικλεούς Πινέλλου του Γάλλου".

Περιεχόμενο του χειρογράφου: Ο τίτλος του χειρογράφου "Σύντομος Ιστορία της Ιατρικής" ανταποκρίνεται πράγματι στο περιεχόμενο, διότι παρατίθεται πολύ συνοπτικά η πορεία της ιατρικής, μνημονεύοντας τους πιο φημισμένους ιατρούς της κάθε εποχής. Στις πρώτες τέσσερις σελίδες αναφέρονται οι πρώτες θεραπευτικές εφαρμογές μετά από παρατηρήσεις στα ζώα. Ακολούθως από την πέμπτη μέχρι την δωδέκατη σελίδα καταγράφει τους ιατρούς της ελληνικής, ελληνιστικής και βυζαντινής περιόδου καθώς και τις ιατρικές σχολές "λογική, εμπειρική και μεθοδική" μνημονεύοντας και τους μετέπειτα ΄Αραβες ιατρούς. Από την δέκατη έκτη σελίδα αναφέρεται στους σημαντικούς ιατρούς που ήκμασαν στην Ευρώπη μετά τον 15ον αιώνα μέχρι "του περιλεούς Πινέλλου του Γάλλου". Σχετικά με την εποχή που γράφθηκε το κείμενο υποστηρίζουμε ότι αυτό θα έγινε στα τέλη του 18ου ή αρχές του 19ου αιώνος, όπως τούτο συμπεραίνεται από τους αναφερομένους στις δύο τελευταίες σελίδες ιατρούς, οι οποίοι έζησαν κατά το τέλος του 18ου και αρχές του 19ου αιώνος: Anton Stoerck (1731-1803), Jonh Brown (1735-1788), Phillipe Pinel (1754-1820), John Peter Frank (1745-1821) και το μνημονευόμενο έργο του "Σύστημα μιας ολοκλήρου ιατρικής αστυνομίας" (1786-1790).

Συμπερασματικά τονίζεται ότι το παρουσιαζόμενο χειρόγραφο "Σύντομος Ιστορία της Ιατρικής" δίνει συνοπτικά και με γλαφυρή γλώσσα την πορεία της Ιατρικής ανά τους αιώνες επισημαίνοντας τους βασικούς σταθμούς της και του σημαντικότερους ιατρούς. Επί πλέον και η ύπαρξη του χειρογράφου τούτου κοντά στα άλλα κείμενα δείχνει το ενδιαφέρον των Ελλήνων για την Ιστορία της Ιατρικής.

 


Created by  WebLines  2004